Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

Общи условия за покупка на стоки и услуги на МТГ

Общи условия за покупка


Настоящите Общи условия за покупка /ОУП/ са приложими за всички Договори за покупка /по-нататък в текста само „Договорите”/, във връзка със снабдяването от Доставчици със стоки и услуги на следните дружества, регистрирани в Република България: Група Технология на Металите Ангел Балевски Холдинг АД, Метал Технолоджи Груп АД, Алуком АД, Осъм АД и Центромет АД, заедно или поотделно /по-нататък в текста само – „КУПУВАЧ/И”/.

Запитване за предоставяне на оферта за сключване на договор

1. КУПУВАЧЪТ отправя до ДОСТАВЧИКА в писмен вид запитване за сключване на Договор за покупка на определени стоки и услуги, въз основа на което запитване ДОСТАВЧИКЪТ може да предостави обвързваща оферта, подписана от надлежно упълномощени за целта представители на ДОСТАВЧИКА.
2. Подписването на Договора с КУПУВАЧА предполага приемане от страна на ДОСТАВЧИКА на настоящите общи условия.

Може да се запознаете с пълния текст на Общите условия за доставка на МТГ в .PDF файла тук /assets/images/pdf.png