Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

Общи срокове и условия за производство и продажба на МТГ

Общи условия за продажба


 1. ОБХВАТ
  1.1. Настоящите Общи срокове и условия за производство и продажба (наричани Общи условия) регламентират законните споразумения между МТГ АД, ОСЪМ, АЛУКОМ и ЦЕНТРОМЕТ, наричани заедно и поотделно „МТГ” или „Доставчик” от една страна и от друга техните Клиенти (наричани още Купувачи) по отношение на производството и доставката на изделия, детайли и предоставянето на услуги.
  МТГ прилага в търговските си взаимоотношения с Купувачите Общите условия за производство и доставка на специално разработени компоненти на Оргалим SC 06, като последните са неразделна част от тези Общи условия, с изключение на изрично посоченото в настоящия документ:
  1.2. Всички срокове и условия, предложени в поръчката на Купувача, респективно неговите общи условия за покупка, които водят до изменение или са в конфликт с посочените тук срокове и условия за продажба, се оспорват и не ангажират МТГ. Всяко изменение или допълнение към настоящите Общи условия ще бъде ефективно, само ако недвусмислено е прието от МТГ в писмен вид. В случай, че различни срокове и условия са недвусмислено договорени в писмен вид, те се отнасят изключително до конкретно споменатия въпрос и конкретната сделка.


  Може да се запознаете с пълния текст на Общите срокове и условия за производство и продажба на МТГ в .PDF файла тук /assets/images/pdf.png

  Може да се запознаете със съдържанието на Оргалим в .PDF файла тук /assets/images/pdf.png