Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

Проекти финансирани от ЕС


Март 2020

/uploads/page/89/thumbs/CEN_inline.JPG
ОСЪМ АД във връзка с изпълнението на АДБФП с № BG16RFOP002-1.005-0371-C01 с наименование „Повишаване на иновационната дейност в „ОСЪМ“ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механично характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012“, финансиран по схема № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020,
ОБЯВЯВА СЛЕДНАТА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ:

ДЛЪЖНОСТ ПО ПРОЕКТА: Инженер, металург (технология на леенето)

Повече информация може да намерите тук: /assets/images/pdf.png


Декември 2019

„ОСЪМ“ АД проведе информационен ден за представяне резултатите по проект BG16RFOP002-3.002-0101-C01 «Повишаване на енергийната ефективност в "Осъм" АД . На 20.12.2019 г. в конферентната зала на „ОСЪМ“ АД в гр. Ловеч се проведе информационен ден за представяне на резултатите по Проект BG16RFOP002-3.002-0101-C01 «Повишаване на енергийната ефективност в "Осъм" АД. Презентация от събитието можете да намерите тук /assets/images/pdf.png

На 20.12.2019г., от 11:00 часа, в конферентна зала на „Осъм“ АД, с адрес град Ловеч, Северна индустриална зона, ще се проведе информационен ден за представяне изпълнението на проект BG16RFOP002-3.002-0101-C01 «Повишаване на енергийната ефективност в "Осъм" АД», съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

/uploads/page/89/thumbs/CEN_inline.JPG
„АЛУКОМ“ АД проведе информационно събитие за представяне резултатите по проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01
На 20.12.2019 г. в конферентната зала на „АЛУКОМ“ АД в гр. Плевен се проведе информационно събитие за представяне на резултатите по Проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „АЛУКОМ“ АД чрез увеличаване на капацитета на дружеството и постигане на устойчив растеж при производството на алуминиеви отливки“.
Повече информация може да намерите тук /assets/images/pdf.png

/uploads/page/89/thumbs/CEN_inline.JPG
На 20.12.2019 г. от 10:00 часа, ще се проведе публично събитие с цел представяне на резултатите по проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01 “Повишаване на енергийната ефективност на „АЛУКОМ“ АД чрез увеличаване на капацитета на дружеството и постигане на устойчив растеж при производството на алуминиеви отливки“
Повече информация може да намерите тук /assets/images/pdf.png

/uploads/page/89/thumbs/CEN_inline.JPG
На 19.12.2019 г. от 10:30 часа, ще се проведе публично събитие с цел представяне на резултатите по Проект BG16RFOP002-3.002-0162-C01 “Енергийно-ефективни решения и системи за разширяване производствения капацитет на Центромет АД”
Повече информация може да намерите тук /assets/images/pdf.png


Октомври 2019
/uploads/page/89/thumbs/CEN_inline.JPG
Политика по управление на енергията на Центромет АД /assets/images/pdf.png

Юли 2019
/uploads/page/89/thumbs/CEN_inline.JPG
"Осъм" АД обявява публична покана до всички заинтересова лица със срок за кандидатстване от 11.07.2019 г. до 18.07.2019 г. с предмет: „Доставка на консумативи и материали, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, създаване и тестване на технологии по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Консумативи и материали, включващи:
1. Чугун леярски - 14 200 кг
2. Скрап стоманен - 15 904 кг
3. Навъглеродител - 795 кг
4. Модификатор сфероидизиращ - 1051 кг
5. Графитизиращ модификаторFeSiSr - 284 кг
6. Графитизиращ модификатор с лантан(FeSiLA) - 284 кг
7. Феросилиций - 284 кг
8. Феромолибден - 85 кг
9. Ферохром - 142 кг
10. Никел - 199 кг
11. Кобалт - 19 кг
12. Калай - 28 кг
13. Кварцов пясък - 3124 кг
14. Бентонит активиран - 1306 кг
15. Карбопласт - 596 кг
16. Смола - 781 кг
17. Катализатор бърз - 312 кг
18. Казализатор бавен - 312 кг.

Обособена позиция 2: Консумативи и материали, включващи:
1. Комплект Консумативи за 3D принтер - 3 бр.
2. Материали за 3D принтер - 10 бр.“

Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005-0371-C02 от 31.05.2018 г. по проект „Повишаване на иновационната дейност в ОСЪМ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механични характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на съответните активи, ще бъдат класирани на база критерий „оптимално съотношение качество - цена“. След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъдат подписани договори с избраните изпълнители.

Пълният пакет документи може да изтеглите от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg или от тук /assets/images/download.png


Март 2019
/uploads/page/89/thumbs/CEN_inline.JPG
Публична покана по проект: Повишаване на енергийната ефективност в "Осъм" АД, по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие с договор BG16RFOP002-3.002-0101-C01.

Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на CNC почистваща машина – 1 бр.

Пълният пакет документи може да изтеглите от тук: /assets/images/download.png

Февруари 2019
/uploads/page/89/thumbs/CEN_inline.JPG
Публична покана по проект: Повишаване на енергийната ефективност в "Осъм" АД, по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие с договор BG16RFOP002-3.002-0101-C01

Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на:

Обособена позиция 1: индукционна пещ с капацитет 2х6т.,окомплектована с автоматично разливно устройство и обезпрашителна инсталация- 1бр;
Обособена позиция 2: CNC почистваща машина – 1 бр.

Пълният пакет документи може да изтеглите от тук: /assets/images/download.png

Януари 2019
ОСЪМ АД обявява публична покана до всички заинтересова лица със срок за кандидатстване от 23.01.2019 г. до 30.01.2019 г. с предмет:
„Наем на 3D принтер“
Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005-0371-C02 от 31.05.2018 г. по проект „Повишаване на иновационната дейност в ОСЪМ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механични характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на съответните активи, ще бъдат класирани на база критерия икономически най-изгодна оферта. След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъдат подписани договори с избраните изпълнители.
Пълният пакет документи може да изтеглите от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg или от тук /assets/images/download.png

Декември 2018
На 31.12.2018 г. приключи изпълнението на проект “Подобряване на условията на труд и работата с човешките ресурси в Алуком АД“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Повече информация може да намерите тук /assets/images/pdf.png

ОСЪМ АД, Бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0371-C02/ 31.05.2018 г. „Повишаване на иновационната дейност в „ОСЪМ“ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механично характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012“, взе Решение № 1/17.12.2018 г. за прекратяване на проведената процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет „Предоставяне на услуга по наемане на производствено оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 2: Наем на 3D принтер“ на основание чл. 9, ал. 1, точка 2 от Постановление № 160/01.07.2016 г. на Министерски съвет. Решението може да бъде видяно тук /assets/images/pdf.png

/uploads/page/89/thumbs/CEN_inline.JPG
ОСЪМ АД обявява публична покана до всички заинтересова лица със срок за кандидатстване от 07.12.2018 г. до 14.12.2018 г. с предмет:
„Предоставяне на услуга по наемане на производствено оборудване по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Наем на Инсталация за производство на тънкостенни отливки в твърди форми;
Обособена позиция 2: Наем на 3D принтер“
Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0371-C02 от 31.05.2018 г. по проект „ Повишаване на иновационната дейност в „ОСЪМ“ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механично характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на съответните активи, ще бъдат класирани на база критерия икономически най-изгодна оферта. След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъдат подписани договори с избраните изпълнители.
Пълният пакет документи може да изтеглите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg или от тук: /assets/images/download.png

Ноември 2018

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. Oсъм АД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на:
Обособена позиция 1: индукционна пещ с капацитет 2х6т., окомплектована с автоматично разливно устройство и обезпрашителна инсталация - 1 бр; Обособена позиция 2: CNC почистваща машина – 1 бр. Обособена позиция 3: Компресорен агрегат и спомагателно оборудване - 1 бр. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).
Краен срок за подаване на оферти 27.11.2018 г. – 00:00 ч.
Допълнителна информация може да намерите тук: /assets/images/download.png

АЛУКОМ АД обявява публична покана за Закупуване на ЛПС и специално работно облекло със срок за кандидатстване от 16.11.2018 до 24.11.2018 год.
Публичната покана и придружаващите я документи можете да изтеглите от тук: /assets/images/download.png

Октомври 2018

АЛУКОМ АД обявява публична покана за Закупуване на ЛПС и специално работно облекло със срок за кандидатстване от 26.10.2018 до 03.11.2018 год.
Публичната покана и придружаващите я документи можете да изтеглите от тук: /assets/images/download.png

Септември 2018
/uploads/page/89/thumbs/CEN_inline.JPG
Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0162-C01, с наименование "Енергийно-ефективни решения и системи за разширяване производствения капацитет на Центромет АД” публикуваме тръжната документация за кандидатстване.
Повече информация може да намерите в приложените документи:
Публична покана /assets/images/pdf.png
Приложение Изисквания /assets/images/pdf.png
Приложение Декларация /assets/images/pdf.png
Приложение 1.1 /assets/images/pdf.png
Приложение 1.2 /assets/images/pdf.png
Приложение 1.3 /assets/images/pdf.png
Приложение 2.1 /assets/images/pdf.png
Приложение 2.2 /assets/images/pdf.png
Приложение 2.3 /assets/images/pdf.png
Приложение 3.1 /assets/images/pdf.png
Приложение 3.2 /assets/images/pdf.png
Приложение 3.3 /assets/images/pdf.png
Приложение 4.1 /assets/images/pdf.png
Приложение 4.2 /assets/images/pdf.png
Приложение 4.4 /assets/images/pdf.png

На 01.09.2018 год. приключи изпълнението на проект "Подобряване на условията на труд и работа с човешките ресурси в Центромет АД, финансиран по ОП "Развитие на ЧР" 2014 - 2020. Повече информация за проекта може да намерите тук: /assets/images/pdf.png

Август 2018
Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01, с наименование „Повишаване на енергийната ефективност на "АЛУКОМ" АД чрез увеличаване на капацитета на дружеството и постигане на устойчив растеж при производството на алуминиеви отливки” публикуваме тръжната документация за кандидатстване.
Повече информация може да намерите в приложените документи:
Информация /assets/images/pdf.png
Публична покана /assets/images/pdf.png
Приложение Изисквания /assets/images/pdf.png
Приложение Декларация /assets/images/pdf.png
Приложение 1.1 /assets/images/pdf.png
Приложение 1.2 /assets/images/pdf.png
Приложение 1.3 /assets/images/pdf.png
Приложение 2.1 /assets/images/pdf.png
Приложение 2.2 /assets/images/pdf.png
Приложение 2.3 /assets/images/pdf.png
Приложение 3.1 /assets/images/pdf.png
Приложение 3.2 /assets/images/pdf.png
Приложение 3.3 /assets/images/pdf.png
Приложение 4.1 /assets/images/pdf.png
Приложение 4.2 /assets/images/pdf.png
Приложение 4.3 /assets/images/pdf.png
Приложение 5.1 /assets/images/pdf.png
Приложение 5.2 /assets/images/pdf.png
Приложение 5.3 /assets/images/pdf.png

Юли 2018
На 20.07.2018 г. беше проведена пресконференция за представяне на проекта BG16RFOP002-1.001-0435-C01 “Повишаване на иновационната активност в "АЛУКОМ" АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под налягане”, на която бяха представени изпълнените дейности, постигнатите цели и резултати от изпълнението на договорите. На пресконференцията взеха участие служители на завода, Изпълнителния Директор, представител на Областните Информационни Център – Плевен и местни медии. Снимки от събитието може да разгледате тук /assets/images/pdf.png

На 20.07.2018 г. от 13:00 часа, ще се проведе публично събитие за напредъка по изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0435-C01, с наименование „Повишаване на иновационната активност в "АЛУКОМ" АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под налягане”.
Повече информация може да намерите тук /assets/images/pdf.png

На 03.07.2018 беше проведена пресконференция за представяне на проекта по процедура BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ” в завод Центромет АД, на която бяха представени предстоящите дейности, основните цели очакваните резултати от изпълнението на договорите. На пресконференцията взеха участие служители на завода, Изпълнителния Директор, представител на Областните Информационни Център - Враца, местни медии и регионалния координатор по проекта.
Снимки от събитията може да разгледате тук /assets/images/pdf.png

Юни 2018

/uploads/page/89/thumbs/CEN_inline.JPG
На 31.05.2018 г. „ОСЪМ“ АД, в партньорство с Технически университет – Габрово, сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0371-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Повишаване на иновационната дейност в „ОСЪМ“ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механично характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012“.
Допълнителна информация може да намерите тук: /assets/images/pdf.png

На 28.06.2018 беше проведена пресконференция за представяне на проекта BG16RFOP002-1.001-0435-C01 “Повишаване на иновационната активност в "АЛУКОМ" АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под налягане”, на която беше представен напредък по дейности, основните цели и очакваните резултати от изпълнението на договорите. На пресконференцията взеха участие служители на завода, Изпълнителния Директор, представител на Областните Информационни Център – Плевен и местни медии. Снимки от събитието може да разгледате тук /assets/images/pdf.png

На 28.06.2018 год. беше проведена пресконференция за представяне на проекта по процедура BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ” в завод Алуком АД, на която бяха представени предстоящите дейности, основните цели очакваните резултати от изпълнението на договорите. На пресконференцията взеха участие служители на завода, Изпълнителния Директор, представител на Областните Информационни Център - гр. Плевен, местни медии и регионалния координатор по проекта.
Снимки от събитията може да разгледате тук /assets/images/pdf.png

На 28.06.2018 год. беше проведена пресконференция за представяне на проекта по процедура BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ” в завод Осъм АД, на която бяха представени предстоящите дейности, основните цели очакваните резултати от изпълнението на договорите. На пресконференцията взеха участие служители на завода, Изпълнителния Директор, представител на Областните Информационни Център - гр. Ловеч, местни медии и регионалния координатор по проекта.
Снимки от събитията може да разгледате тук /assets/images/pdf.png

На 22.06.2018 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Алуком АД бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект “Подобряване на условията на труд и работата с човешките ресурси в Алуком АД“.
За повече информация тук /assets/images/pdf.png

На 28.06.2018 г. от 13:00 часа, ще се проведе публично събитие за напредъка по изпълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01, с наименование „Повишаване на енергийната ефективност на "АЛУКОМ" АД чрез увеличаване на капацитета на дружеството и постигане на устойчив растеж при производството на алуминиеви отливки”. Повече информация може да намерите тук /assets/images/pdf.png

На 28.06.2018 г. от 11:00 часа, ще се проведе публично събитие за напредъка по изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0435-C01, с наименование „Повишаване на иновационната активност в "АЛУКОМ" АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под налягане”. Повече информация може да намерите тук /assets/images/pdf.png

На 28.06.2018 г. от 11:00 часа, ще се проведе встъпителна конференция по проект BG16RFOP002-3.002-0101-C01 «Повишаване на енергийната ефективност в "Осъм" АД ». Повече информация може да намерите тук /assets/images/pdf.png

На 03.07.2018 г. от 11:00 часа ще се проведе встъпителна конференция по проект BG16RFOP002-3.002-0162-C01 „Енергийно-ефективни решения и системи за разширяване производствения капацитет на Центромет АД“. Повече информация може да намерите тук /assets/images/pdf.png

Януари 2018
"Осъм" АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. За повече информация тук /assets/images/pdf.png

"Центромет" АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. За повече информация тук /assets/images/pdf.png

"Алуком" АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. За повече информация тук /assets/images/pdf.png

Юни 2017
На 14.06.2017г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 МТСП и „Центромет“ АД бе подписан договор за БФП за изпълнение на проект BG05M9OP001 – 1.008-2326 "Подобряване на условията на труд и работата с човешките ресурси в Центромет АД"

Януари 2017
На 23.01.2017г. АЛУКОМ АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.001-0435-C01 „Повишаване на иновационната активност в "АЛУКОМ" АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под налягане.“