Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

Етичен кодекс


ЕТИЧЕН КОДЕКС на Група Технология на Металите А. Балевски Холдинг АД

Чл. 1. Настоящите етични норми се отнасят за всички служители на Компанията.
Чл. 2. Тези етични норми имат за цел:
- да определят етичните стандарти за професионално и лично поведение;
- да стимулират поведение на култура, фирмени и професионални ценности, основани на законността, хуманността и зачитането на правата на човека;
- да подпомогнат хората за бързото им приобщаване към културата, ценностите, принципите и правилата на Компанията;
- да повишават доверието на обществото, клиентите и възложителите към Компанията и хората в нея;
- да развиват нетърпимост към противозаконни и корупционни практики или нехуманни действия;

Целият документ може да намерите тук: Етичен кодекс /assets/images/pdf.png