Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

Публични обяви


Завод Осъм АД, гр. Ловеч отдава под наем производствени помещения. Цените са от 2,50 лв. до 7 лв./ кв.м.
За допълнителна информация и подробности, моля свържете се с Инж. Милен Свиленов, тел: +359 68 601 176; Мобилен: 0884 582 261
или на e-mail: ossam@ossam-bg.com


Обява за реконструкция на съществуваща инсталация за производство на отливки от чугун и стомана и монтаж на формовъчна линия DISA №2 в действащ формовъчен цех и обявената среща за обществено обсъждане на ДОВОС /assets/images/pdf.png


Декември 2017
„Алуком“ АД обявява публична покана до всички заинтересовани лица със срок за кандидатстване от 23.12.2017 г. до 05.01.2018 г. с предмет:
„Доставка на оборудване по проект BG16RFOP002-1.001-0435-C01„Повишаване на иновационната активност в "АЛУКОМ" АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под налягане“включващо:
Процедурата включва шест обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 - Вертикална машина за леене - 1 брой;
Обособена позиция №2 - Конвертор за топене с резониращо захранване – 1 брой;
Обособена позиция №3 - Машина за премахване на леякови системи и почистване на отливки – 1 брой ;
Обособена позиция №4 - Автоматична рентгенова видео система за контрол на алуминиеви отливки с висока разделителна способност– 1 брой;
Обособена позиция №5 - Трикоординатна измервателна машина – 1 брой;
Обособена позиция №6 - Комплекс за изпитания на детайли с хелий – 1 брой.
Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на съответните активи, ще бъдат класирани на база критерия оптимално съотношение качество – цена. След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъдат подписани договори с избраните изпълнители.
Пълният пакет документи може да изтеглите от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg


МТГ АД обявява конкурс за избор на фирма за физическа охрана за 2018 година на дъщерното дружество "Центромет" АД – гр. Враца.

Списък на документите за конкурса:

1. Оферта
2. Концепция за организация на охраната
3. Копие от лиценз за охранителна дейност
4. Валидна застрахователна полица за професионална отговорност
5. Счетоводен баланс и ОПР за първото шестмесечие на 2017 и за 2016 г.
6. Описание на техническото оборудване
7. Сертификати
8. Данни и лице за контакт
9. Предложение за текст на договор

Моля, потвърдете Вашето желание за участие в конкурса, като срокът за подаване на офертите е 5 декември 2017 г.

При необходимост от оглед на обектите за охрана можете да се обръщате за допуск и съдействие към Изпълнителния Директор на Центромет АД - г-н Борислав Новкиришки - тел: 0887 664 456.


Октомври 2017
"Центромет" АД обявява публична покана за Закупуване на ЛПС и специално работно облекло със срок за кандидатстване от 27.10.2017 до 03.11.2017 год. Публичната покана и придружаващите я документи можете да изтеглите от тук:
Методика за оценка /assets/images/pdf.png
Проекто договор /assets/images/pdf.png
Публична покана /assets/images/pdf.png
Форма на декларация на кандидата /assets/images/pdf.png
Форма на оферта Поз.1 /assets/images/pdf.png
Форма на оферта Поз.2 /assets/images/pdf.png