Metal Technology Group

Ние сме лидер в производството на отлети и механообработени детайли

Политика за Защита на Личните Данни


ПРЕАМБЮЛ

Група Технология на Металите А. Балевски Холдинг АД – София и всяко от дъщерните дружества: Алуком АД – гр. Плевен, Осъм АД – гр. Ловеч и Центромет АД – гр. Враца, наричано по-нататък за краткост Дружеството, е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679.

Целта на настоящата Политика за Защита на Личните Данни е да ви информираме какви лични данни обработва Дружеството и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са вашите права относно обработваните ваши лични данни и как можете да ги упражните.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Спазване разпоредбите на Регламента
Политиката на Дружеството има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента.

Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно
Дружеството събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

Личните данни се обработват прозрачно
Дружеството осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки.

Целият документ може да намерите тук: /assets/images/pdf.png